Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ

Κλάδος οικογενειακών επιδομάτων
Γενικά Ο Ο.Γ.Α., ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγεί τα παρακάτω επιδόματα:- Εφάπαξ παροχή 2000 € Ν. 3454/07-04-06- Επίδομα τρίτου παιδιού (άρθρο 63 του Ν. 1892/90, άρθρο 39 του Ν. 2459/97.- Πολυτεκνικό επίδομα (άρθρο 63 του Ν. 1892/90, άρθρο 2 του Ν.2163/93, άρθρο 39 του Ν. 2459/97.- Πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες (άρθρο 6 του Ν. 3631/2008) -
Τα ποσά των παραπάνω επιδομάτων και της ισόβιας σύνταξης αυξάνονται κατ΄ έτος, σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός προσδιορίζεται από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.Τα ποσά αυτά σήμερα έχουν διαμορφωθεί ως εξής:
- Επίδομα τρίτου παιδιού 174,28 € μηνιαίως-
Πολυτεκνικό επίδομα 43,55 € μηνιαίως για κάθε παιδί-
Πολυτεκνικό επίδομα για ένα ή δύο παιδιά και πολυτεκνικό επίδομα στην τρίτεκνη οικογένεια για ένα ή δύο παιδιά 100,24 € μηνιαίωςΑπό 01-01-2007 δεν παρακρατείται φόρος.
Δικαιούχοι είναι:α) Έλληνες πολίτεςβ) Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Δελτίο Ομογενούς.γ) Πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.δ) Πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Λιχτενστάϊν και Ισλανδία) και Ελβετοί πολίτες.ε) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ( Ν.Δ 3989/1959, Α.Ν. 389/1968).στ) Ανιθαγενείς που διέπονται από Διεθνείς Συμβάσεις (Ν. 139/1975).ζ) Δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος παραμονής στην Ελλάδα (άρθρο 8 Π.Δ. 61/1999).η) Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.Στις περιπτώσεις ε, στ και ζ, για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής στη μητέρα, πρέπει, κατά την απόκτηση του τέκνου, να εξακολουθεί να υπάρχει στο πρόσωπό της μια από τις ανωτέρω ιδιότητες (προσφυγική ή άλλη).Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

­Εφάπαξ παροχή 2000 €Χορηγείται στην μητέρα που αποκτά από 01-01-2006 και μετά, τρίτο παιδί ή παιδί πέραν του τρίτου (τέταρτο, πέμπτο κλπ) και για κάθε ένα από τα παιδιά αυτά.Σε περίπτωση που η μητέρα αποβιώσει ή είναι υπαίτια για εγκατάλειψη των παιδιών της ή διακόψει οριστικά την συγκατοίκησή της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.
­Επίδομα τρίτου παιδιούΧορηγείται στην μητέρα που έχει ή αποκτά τρίτο παιδί.Προϋποθέσεις για τη χορήγηση- Η μητέρα και το επιδοτούμενο παιδί πρέπει να μένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Στον πατέρα χορηγείται το επίδομα αυτό μόνον, όταν η σύζυγος του με την οποία απέκτησε τα τρία παιδιά απεβίωσε ή έχει εγκαταλείψει αυτόν και τα παιδιά.
Έναρξη καταβολής του επιδόματοςΤο επίδομα καταβάλλεται στη μητέρα από τη 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης του τρίτου παιδιού ή εφόσον η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως, καταβάλλεται αναδρομικά έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.Λήξη καταβολήςΗ καταβολή του ανωτέρω επιδόματος διακόπτεται:α) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που το παιδί συμπληρώνει το έκτο (6) έτος της ηλικίας του.β) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου θανάτου ή της κήρυξης σε αφάνεια του επιδοτούμενου παιδιού.­Πολυτεκνικό επίδομα Χορηγείται:- Στον γονέα χωρίς σύζυγο (μητέρα-πατέρα) με τρία παιδιά και εφόσον έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια αυτών και είναι ο μόνος υπόχρεος αυτών προς διατροφή.- Στον ανάπηρο γονέα (μητέρα-πατέρα) με τρία παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.- Στα απορφανισθέντα παιδιά και από τους δύο γονείς εφόσον είναι τουλάχιστον δύο.
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος- Να υπάρχει ένα τουλάχιστον άγαμο παιδί ηλικίας μέχρι και 23 ετών. - Οι δικαιούχοι και τα επιδοτούμενα παιδιά να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.Έναρξη καταβολής του επιδόματοςΤο επίδομα καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο γονέας θα αποκτήσει ή εφόσον η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως το πολυτεκνικό επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Λήξη καταβολής του επιδόματοςΗ καταβολή του ανωτέρου επιδόματος διακόπτεται:Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο άγαμο παιδί συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του.Από την 1η του επομένου μήνα εκείνου του γάμου ή του θανάτου του τελευταίου άγαμου παιδιού.
-Πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες.Χορηγείται:- Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα για κάθε άγαμο παιδί άνω των 23 ετών.- Στον πατέρα που έχει τρία ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους ή και νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά - Οι δικαιούχοι και τα επιδοτούμενα παιδιά να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.
Έναρξη καταβολής του επιδόματος: Το επίδομα καταβάλλεται στη μητέρα από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που γεννιέται το τρίτο παιδί, ή εφόσον η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Το επίδομα καταβάλλεται από 01-01-2008, εφόσον η αίτηση υποβληθεί έγκαιρα, στις μητέρες ή στους πατέρες που την 01-01-2008 είχαν τρία ζώντα τέκνα εκ των οποίων τουλάχιστο το ένα είναι άγαμο και κάτω των 23 ετών.
Λήξη καταβολής του επιδόματος:Η καταβολή του ανωτέρω επιδόματος διακόπτεται:Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο άγαμο παιδί συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του.Από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου του γάμου ή του θανάτου του τελευταίου άγαμου παιδιού.ΠαρατηρήσειςΕπισημαίνουμε τα εξής:1.Τα ανωτέρω επιδόματα και η ισόβια σύνταξη καταβάλλονται στο δικαιούχο ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή επάγγελμα.2.Τα επιδόματα καταβάλλονται ανά δίμηνο.Βασικά δικαιολογητικάΓια τη χορήγηση των παραπάνω παροχών απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση - δήλωση στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. ( για τα επιδόματα, το έντυπο ΟΕ1 και για την ισόβια σύνταξη ΟΕ3)2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο ειδικό έντυπο του Ο.Γ.Α. 3. Σε περίπτωση που ο γονέας είναι ανάπηρος και έχει αναγνωριστεί πολύτεκνος με τρία παιδιά πρέπει να υποβληθεί γνωμάτευση της κατά περίπτωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.6. Για την χορήγηση της εφάπαξ παροχής απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του επιδοτούμενου παιδιού.Που υποβάλλονται τα δικαιολογητικάΤα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου ή της Κοινότητας που διαμένει η οικογένεια, από τον οποίο διαβιβάζονται στη συνέχεια στη Διοίκηση του Ο.Γ.Α ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΟΓΑ.Όργανο χορήγησης των επιδομάτωνΑρμόδιο όργανο για την χορήγηση των επιδομάτων στους δικαιούχους είναι ο Προϊστάμενος του Κλάδου ΣΤ΄ Οικογενειακών Επιδομάτων του Ο.Γ.Α. ή των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων.Ένδικα μέσαΚατά της απορριπτικής απόφασης έχει το δικαίωμα ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει ένσταση ενώπιον επιτροπής που εδρεύει στη διοίκηση του ΟΓΑ μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης.

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

Τρίτη 29/9/09

Διανύουμε μία κρίσιμη περίοδο για το Τριτεκνικό Κίνημα.
Η προσωρινή Διοικούσα της ΟΠΟΤΤΕ θα συνεδριάσει το Σάββατο 10/10/09 προκειμένου να προγραμματίσει τις άμεσες δράσεις της μετά τις Βουλευτικές Εκλογές.
Καλούμε τους Συλλόγους Τριτέκνων, όποιοι έχουν ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για ΔΡΑΣΕΙΣ να μας τις καταθέσουν μέχρι το πρωί της 10/10/09.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Η Προσωρινή Διοικούσα της ΟΠΟΤΤΕ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Τα ΔΣ των ανα την Ελληνική Επικράτεια «Συλλόγων 3τέκνων» δέχονται πλέον καθημερινά, μηνύματα απόγνωσης και απελπισίας απο τα μέλη τους, τους 3τεκνους οικογενειάρχες που έχουν πρόσφατα υποστεί την απώλεια της εργασίας τους και ταλανίζονται απο την ανεργία. Η αιφνίδια μάλιστα παύση κύκλου εργασιών και των ασφαλιστικών εταιρειών του Επιχειρηματικού Ομίλου ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, έφερε σε δεινή θέση πολλά μέλη μας, που αδυνατούν να εξεύρουν μια νέα εργασία, αλλά και να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των οικογενειών τους, με συνέπεια να βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο η μελλοντική τους επιβίωση.
Είναι επιτακτική ανάγκη, η Ελληνική Πολιτεία να στηρίξει άμεσα τους πληγέντες αυτούς συνανθρώπους μας, στο πνεύμα την Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να λάβει μέρημνα για την επαγγελματική τους αρωγή και αποκατάσταση.
Είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε τανάπαλιν στους πολιτικούς της χώρας μας, πως οι 250.000 οικογένειες Ελλήνων «3Τέκνων», αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της Εθνικής μας ύπαρξης, αλλά εξακολουθούν να υπολείπονται των αντίστοιχων «3τεκνων» των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών σε μεταχείρηση, όντες διαχρονικά λησμονημένοι.

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΟΠΟΤΤΕ
http//omospondiatriteknon.blogspot.com

Σύλλογοι Τριτέκνων Aνα Γεωγραφικό Διαμέρισμα

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ:Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.


1) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εδρα: Σαπφούς 21, Καλλιθέα, ισόγειο. Δίπλα στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.Τα γραφεία είναι ανοικτά κάθε Δευτέρα απόγευμα 7.00-9.00μμ. Τηλ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΟΝΟΝ 2109524869.
Τηλ επικοινωνίας υπόλοιπες ημέρες ΜΟΝΟΝ 6ΜΜ - 10ΜΜ :τηλ/φαξ 2109570649, 6977 408739, 6932 724181.
email: triteknoiattikis@yahoo.gr, titsa_mesouridou@yahoo.gr
http//triteknoinomouattikis.blogspot.com
Πρόεδρος: Μεσουρίδου Θεοκλήτη

2) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Έδρα: Σολωμού 15, Μοσχάτο 118345
Fax: 2109569840, email: bouzini@otenet.gr, xrisabou@yahoo.gr
Τηλ: 6944551073
Πρόεδρος: Μπουζίνη Χρυσούλα

3) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡIΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ΄΄Σοφία . Πίστη . Ελπίδα . Αγάπη΄΄ (Σ.Π.Ε.Α)Μακρυνίτσας 9-15 Τ.Κ.11522 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.6996411546 FAX 2106454649e-mail: triteknoi_athena@yahoo.gr
Πρόεδρος Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής: Πουλάκης Γεράσιμος

4) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 23 Τ.Κ.16121ΤΗΛ.:6947489545ΦΑΞ:2107292621e-mail: triteknoi-kessarianis@hotmail.com
Πρόεδρος: Αναγνώστου Ευτυχία

5) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΠατριάρχου Φωτίου 6171 24 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΤηλέφωνα:6977 28 39 596977 31 46 41E-mail: 3Teknoi.Neas.Smirnis@gmail.com
Πρόεδρος: Κρατημένος Ευάγγελος

6) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΒΥΡΩΝΑΚΥΠΡΟΥ 99-10316232 ΒΥΡΩΝΑΣ Τηλ.: 210-7657073 και FAXΚΙΝ. 6972660925email: pikramta@otenet.gr
Πρόεδρος: Πικραμένος Στασινός

7) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ‘’Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ’’Πλατεία Αγίου Νικολάου 2(Παλαιό Δημαρχείο Αχαρναί)ΤΚ 13674 Τηλ.:6939042922e-mail:marinaur@hotmail.com
Πρόεδρος Προσωρινής Διοικούσας: Ναβροζίδου Μαρία

8) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΔημοσθένους 1 (εντός Δημαρχείου)ΠεριστέριΤηλ.:6944869989e-mail: triteknoi_peristeri@yahoo.gr
Πρόεδρος: Κουτσογιάννης Ζαφείρης


9) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥΑθανασίου Διάκου 64 - 12462 ΧΑΙΔΑΡΙ Αττικής Τηλ.:6944-764096 / 6973-075797, 2105321199e-mail: triteknoi_haidari@yahoo.gr

10) ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 75ΤΚ 181 22 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣΤηλ.:214978113,4977708 FAX:210-4949153κιν:6945114707,6976798325e-mail: triteknoi_peraia@yahoo.gr
Πρόεδρος: Μάργαρη Ευαγγελία

11) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΤηλ.:27410-25273Κιν:6945377915e-mail: triteknoi_korinthias@yahoo.com http://www.triteknoi-korinthias.wetpaint.com/
Πρόεδρος: Παναγόπουλος Παναγιώτης

12) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΄΄Η ΑΡΚΑΔΙΑ΄΄ ΤΡΙΠΟΛΗΤηλ.:6973428710 e-mail: kkak64@otenet.gr
Πρόεδρος: Μιτζήθρας Παναγιώτης

13) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ‘’ Ο ΑΡΚΑΣ ‘’ ΜεγαλόποληΤηλ.:6972000652e-mail:a25007@yahoo.gr
Πρόεδρος: Αποστολόπουλος Νικόλαος

14) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ΄΄Η ΤΡΙΗΡΗΣ΄΄Τηλ.6972809402 Αμαλίας 24 Ναύπλιοe-mail: triteknoi.argolidos@gmail.com
Πρόεδρος Προσωρινής Διοικούσας: Κωνσταντόπουλος Νικόλαος15) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ''ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ'' Τηλ.:2731028198 Κιν:6974305152, 6974727154 e-mail: triteknoi_lakonias@yahoo.gr
Πρόεδρος: Τσάχαλη Πολυτίμη

16) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ''Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ''ΒΙΛΑΕΤΗ 6 ΠΥΡΓΟΣ 27100 ΤΗΛ 26213023516936464087 FAX 2621032186e-mail : triteknoi_ilias@yahoo.gr
Πρόεδρος: Λαμπρόπουλος Άγγελος


17) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΑΑγίου Γεωργίου 104 ΤΚ 262 25 ΠΑΤΡΑΙΤηλ.:2610624492,52573 κιν.:697299733e-mail: triteknoi_patra@yahoo.gr Τετάρτη 18:30-20:30
Πρόεδρος: πατήρ Νικόλαος Σκιαδαρέσης


18) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΤηλ.:6974060758e-mail:triteknoi_heraklion@yahoo.gr
Πρόεδρος: Αχλαδιανάκης Μανώλης

19) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΔΩΔEKANHΣΟΥΓΑΡΙΒΑΛΝΤΗ 19ΤΚ:85100,ΡΟΔΟΣτηλ.2241077979 Κιν.6974451444FAX:22410-75026e-mail: aezy@otenet.gr
Πρόεδρος: Μαργωμένος Μανώλης

20) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥοδός Τερτσέτη 9- ΖάκυνθοςΤηλ.:6972259433FAX:2695024065e-mail:dionisia@hol.gr
Πρόεδρος: Κοντονής Διονύσιος

21) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣΤ.Κ. 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΤΗΛ.:26710-31466, 24123, ΚΙΝ.:6932152154FAX 26710-69776 e-mail Letajgj@in.gr
Πρόεδρος: Αλιβιζάτος Ανδρέας

22) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ3η Πάροδος Εθνικού Σταδίου 20 Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑΤηλ. 2661049398 κιν. 6944298579 FAX 2661049398e-mail: sconstantis@yahoo.gr, spiroslouvros2002@yahoo.gr
Πρόεδρος: Κωνσταντής Σπυρίδων

23) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΗΒΑΣ ''ΛΗΤΩ''ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣΤΚ 32200 ΘήβαΤηλ-FAX.:22620-27081και FAX:22620-988282262024525, κιν:6978188434e-mail:triteknoi_thiv@yahoo.gr
Πρόεδρος: ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ

24) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ''Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ''ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1132100 ΛΙΒΑΔΕΙΑΤΗΛ-ΦΑΞ.:22610-24520e-mail: triteknoi_livad@yahoo.gr
Πρόεδρος: Πούλος Γιάννης

25) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν.ΦΩΚΙΔΟΣΤηλ.: 22650-32222 ή 32224 γρ, 6972194219e-mail: triteknoi_fwkidas@yahoo.gr
Πρόεδρος: Ζώης Κουτρουλής

26) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΟδός:Σαλάκου 4 Τ.Κ 30100-ΑγρίνιοΤηλ-FAX:2641029818 Κιν:6932422694e-mail:isa@otenet.gr
Πρόεδρος: Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

27) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΒΕΡΩΦ 351 00 ΛΑΜΙΑΤΗΛ.:22310-66492, ΦΑΞ:22310 66493e-mail:koslamia@yahoo.gr
Πρόεδρος: Τσίπρας Κωνσταντίνος

28) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ''ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ''οδός Φιλελλήνων, Λ. Αιδηψού ΤΚ 34300Τηλ.:2226022692&6977839431Fax : 22260-22693, sakkara@otenet.gr
Πρόεδρος: Καραμουσλής Αθανάσιος

29) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣe-mail:kefivw@otenet.gr

30) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣΛεωφόρου Ειρήνης 38 1ος όροφος Τ.Κ.48100-ΠΡΕΒΕΖΑΤΗΛ.:6976114491 FAX:2682024613e-mail:papamixailmixalis@gmail.comdimvasilis@yahoo.gr
Πρόεδρος: Παπαμιχαήλ Μιχάλης

31) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Πυρσινέλα 14 ΙωάννιναΤηλ.:2651036901-2651035249κιν:6945990331email:vkappis@gmail.com,georgechris2002gr@yahoo.gr
Πρόεδρος: Κάππης Βασίλης

32) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΧριστοφόρου Περαιβού 12 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΤηλ. 26650-27963 e-mail.: sypoladon@mail.grΠρόεδρος Προσωρινής Διοικούσας: Χατζάρα Σοφία

33) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ‘’ΑΡΓΩ’’ Τηλ.: 2421054694,6974873518 emai: triteknoi.magnisias.gr
Πρόεδρος: Καλαντζής Γιώργος

34) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Τηλ.:24920-32284FAX:24920-33071e-mail:spaxou@otenet.gr
Πρόεδρος Προσωρινής Διοικούσας: Λυγούρα Κατερίνα

35) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΙΡΝΑΒΟΥ΄΄ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ΄΄Τηλ.:6936786819 ΦΑΞ:24920-24882e-mail: triteknoi_tirnavos@yahoo.gr
Πρόεδρος: Χατζημίχος Ιωάννης


36) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 65 ΤΚ 42100 ΤΡΙΚΑΛΑΤηλ.:24310-38150 FAX:24310-38151Κιν.:6978237777 ή 6972600087e-mail.:triteknoitrikala@yahoo.gr
Πρόεδρος: Λιούλιος Ιωάννης

37) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΤΤΑΛΩΝ 1, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 43100Τηλ-FAX.:24410-80059, 24410-72701κιν:6945146226e-mail:triteknoi_karditsa@yahoo.gr
Πρόεδρος: Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος


38) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αθανασίου Διάκου 64 Τ.Κ 52100Τηλ.:24670-87172-3Κιν.:6944256413e-mail:manthoskon@yahoo.gr
Πρόεδρος: Μάνθος Κώστας


39) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣΤηλ.:6974828844e-mail: kek-kat@otenet.gr


40) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΤηλ.: 6948505240,6947571885e-mail: triteknoigiannitson@yahoo.gr
Πρόεδρος: Δεβετζή- Τσάγγου Μαρία41) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣΧρυσοστόμου Σμύρνης 12 ΑριδαίαΤηλ.:2384022662e-mail:ademiss@otenet.gr

42) Σ ΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΛ.:24620-74496, 6973915489 FAX:24620-74644e-mail:eanastasia@sch.gr
Πρόεδρος: Ευτυχία Αναστασιάδου - Αναγνώστου

43) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ"ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ" ΓουμένισσαΤηλ.:6977274874e-mail: santra_lara@yahoo.gr
Πρόεδρος: Ευαγγέλου Ελένη

44) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΤΗΛ.:6948301192 FAX:23850-4691623850-46911 ΑΠΟΓΕΥΜΑe-mail: ekf@ekf.gr
Πρόεδρος: Κακαρόπουλος Λάζαρος

45) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ΄΄ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ΄΄ΦΛΩΡΙΝΗΣ 4 58200 ΕΔΕΣΣΑΤΗΛ.:6944161115,6948781645E-MAIL: triteknoi_edessa@yahoo.gr
Πρόεδρος: Πουρτουλίδης Σταύρος


46) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΤΗΛ-ΦΑΞ:24630-23927Κινητό:6978049490e-mail:avounotr@yahoo.gr
Πρόεδρος: Βουνοτρυπίδου Αγγέλα

47) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Πανδώρας 2501 00 ΚΟΖΑΝΗ24610-32733,6942018118e-mail:triteknoi_kozani@yahoo.gr
Πρόεδρος: Πατσιώνα Κατερίνα

48) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
16Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5α ΒΕΡΟΙΑ 59100
ΤΗΛ 6981950597
http://www.3teknoi.gr/, email: romilosveria@yahoo.gr
Πρόεδρος: Αλεξανδρίδης Ρωμύλος

49) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ''ΤΡΙΑΙΝΑ''ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 23 1ος όροφος546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤΗΛ-ΦΑΞ.2310-543449E-MAIL: triteknoi_thesniki@yahoo.gr
Πρόεδρος: Παπαδοπούλου Γαρυφαλλιά

50) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΤΗΛ-FAX.:2371021172e-mail:triteknoi@halkidiki.gov.gr
Πρόεδρος: Βορδός Χρήστος

51) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝΓΡΗΓΟΡΗ ΡΑΚΙΝΤΖΗ 54221 23 ΣΕΡΡΑΙΤΗΛ.:23210-55908FAX:23210-98542 ή 2325023854
Πρόεδρος: Κολύβας

52) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣΗπείρου 2(Εντός Εργατικού Κέντρου)ΤΚ 6610 ΔΡΑΜΑΤηλ. 25210-46688,κιν. 6939152616Ώρες λειτουργίας: Κάθε Παρασκευή 6-8μμ.e-mail: kefalapanagiwta@hotmail.com
Πρόεδρος: Κεφαλά Παναγιώτα

53) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣe-mail: triakav@yahoo.com τηλ 2510830273
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή: Ντάσιου Φλωρεντία, Αλεξίου Στέλιος

54) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ΄΄Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ΄΄ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ 3 Πρώην Οργανισμός Καπνού ΞΑΝΘΗΤΚ 67100 Τηλ.:2541025560
6977695112, 6942463036
Πρόεδρος: Τσαούσης Νίκος

55) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥe-mail:triteknoialex@hotmail.com
Καυκάσου 2, Αλεξανδρούπολη
τηλ 6987968854, 2551089766
Πρόεδρος: Ευγενία Ανανιάδου

56) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Β. ΕΒΡΟΥ''Η ΤΡΙΗΡΗΣ''Πλατεία Δασίου 21(Ημ/φος Καφέ Αχίλλειον)Τ.Κ. 68200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑe-mail:triteknoi_orest@freemail.grΤηλ.:6976784682,6942742605Πρόεδρος: Χατζόπουλος Γιώργος

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο .Π.Ο.Τ.Τ.Ε.)
http//: omospondiatriteknon.blogspot.com
Αθήνα 25/9/09
ΠΡΟΣ: 1) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
2) Όλους τους Συλλόγους Τριτέκνων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αγωνιστικών κινητοποιήσεων και ενημερώσεων που συντελούνται από το 2005 από τους εκπροσώπους των 250.000 τρίτεκνων οικογενειών με μοναδικό σκοπό την επίτευξη της νομοθετικής κατοχύρωσης της πλήρους και άνευ όρων και κατηγοριοποιήσεων πλήρους εξομοίωσης των οικογενειών με τρία τέκνα με τις πολύτεκνες, πραγματοποιήθηκε Δημόσια Συζήτηση- Συνέντευξη Τύπου , την Κυριακή 20/9/09 και ώρα 10.30πμ στην Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας ΄΄Σοφία Λασκαρίδου΄΄, στην οδό Λασκαρίδου 120, Καλλιθέα, ώστε να παράσχουμε πλήρη ενημέρωση σχετικά με το μείζονος σημασίας ζήτημα της εξομοίωσης τριτέκνων και πολύτεκνων οικογενειών.
Στην συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι 54 Συλλόγων Τριτέκνων απ΄ όλη την Ελλάδα.
Είχαν προσκληθεί όλα τα Πολιτικά Κόμματα, ήτοι: Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ και Οικολόγοι Πράσινοι.
Η Νέα Δημοκρατία μας απέστειλε επιστολή με τις θέσεις της και η οποία διαβάστηκε στην Συνέντευξη, και στην οποία δεσμεύεται ότι κατά την επόμενη θητεία θα ολοκληρώσουν την αναλογική εξομοίωση με τους πολύτεκνους.
Η εκπρόσωπος του ΚΚΕ και Υποψήφια Βουλευτής κα Νικολαίδου μας ενημέρωσε ότι το ΚΚΕ στηρίζει την εξομοίωση τριτέκνων με πολύτεκνους και δεσμεύονται μετά τις εκλογές να καταθέσουν πρόταση για Φορολογική Απαλλαγή 50.000 ευρώ ανά οικογένεια προσαυξανόμενη κατά 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο με ετήσια αναπροσαρμογή. Επίσης στηρίζουν την αύξηση του πολυτεκνινού επιδόματος και την χορήγηση τιμητικής σύνταξης στην τρίτεκνη μητέρα.
Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και Υποψήφιος Βουλευτής κ. Δημήτρης Στρατούλης μας ενημέρωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει το αίτημα να αναγνωρισθούν οι τρίτεκνοι ως πολύτεκνοι. Δεσμεύεται να επαναφέρει πρόταση νόμου και στη νέα Βουλή για τον χαρακτηρισμό των τριτέκνων ως πολυτέκνων με την ένταξη τους στο Ν 1910/1944.
Ο αγώνας μας είναι αγώνας ζωής και θα συνεχίσουμε ακατάπαυστα, μέχρι να καταστεί σαφές σε όλους τους κυβερνώντες, οποιασδήποτε κομματικής απόχρωσης, ότι η επίλυση του δημογραφικού ζητήματος και η συνέχεια της Ελλάδος ως χώρας με προοπτικές εξέλιξης διέρχεται μέσα από την πλήρη εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες.
ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ
ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ
ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

Για την Προσωρινή Διοικούσα της ΟΠΟΤΤΕ
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Τσίπρας Κωνσταντίνος Μεσουρίδου Θεοκλήτη

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2009
ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
-> Ενισχύσαμε τον πυρήνα της κοινωνικής μας άμυνας, στηρίζοντας την ελληνική οικογένεια.
-1) Καθιερώθηκε πρόσθετη άδεια μητρότητας 6 μηνών, με μισθό και ασφάλιση. Μπορούν, έτσι, οι νέες μητέρες να παραμένουν 14 μήνες κοντά στα παιδιά τους.
-2) Πολυτεκνικό επίδομα.
- 3) Επίδομα ενοικίου.
- 4) Άτοκα δάνεια για την αγορά κατοικίας.
- 5) Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων.
- 6) Φορολογική ελάφρυνση (ανά τέκνο).
- 7) Εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ, για κάθε παιδί από το τρίτο και μετά.
- 8) Κατά την επόμενη θητεία μας, ολοκληρώνουμε την αναλογική τους εξομοίωση με τους πολύτεκνους.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ ΜΕ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.
Http//: omospondiatriteknon.blogspot.com
Αθήνα 13/9/09
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 13/9/09 και ώρα 12μ η προγραμματισμένη συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλου με τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.) κ. Τσίπρα Κωνσταντίνο – Πρόεδρο, κας Μεσουρίδου Θεοκλήτη - Γραμματέα και κ. Παπαμιχαήλ Μιχάλη – Υπεύθυνου Οργανωτικού, με ΜΟΝΑΔΙΚΟ και αποκλειστικό σκοπό την μεταφορά του πάγιου αιτήματος των τριτέκνων για δέσμευση του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, για την ολοκλήρωση από την αυριανή Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας της ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες, τόσο θεσμικά όσο και οικονομικά.
Το αίτημα έγινε καθολικά αποδεκτό και ο Υπουργός κ. Προκόπης Παυλόπουλος διαβεβαίωσε έμπρακτα και ενώπιον μας μέσω προσωπικών επαφών, ότι θα ενταχθεί στις προεκλογικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και θα υλοποιηθεί πλήρως από την αυριανή Κυβέρνηση.
Για την Προσωρινή Διοικούσα της ΟΠΟΤΤΕ
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Τσίπρας Κωνσταντίνος Μεσουρίδου Θεοκλήτη

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.)
Αθήνα 20/9/09
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Κυρίες και Κύριοι,
Πέντε χρόνια από την πρώτη εξαγγελία της κυβέρνησης της Ν.Δ. περί πλήρους εξομοιώσεως των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες , επτά χρόνια από την πρότασή της (2002) για εξομοίωση ως αξιωματική αντιπολίτευση και δεκαέξι χρόνια από την αξιολογότατη έκθεση της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής του Φεβρουαρίου 1993 (που συνυπέγραψαν οι βουλευτές όλων των κομμάτων και δυστυχώς αποσυντίθεται μέσα σε κάποια συρτάρια ) που έθετε ως στόχο το τρίτο παιδί για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, οι 250.000 οικογένειες με τρία τέκνα λιμνάζουν σε ένα τέλμα ανησυχίας και αγανάκτησης, λόγω της μη τήρησης των υπεσχημένων και της σκόπιμης ή μη και επιδεικτικής αναβλητικότητας προς την επίλυση του ζητήματος τους.
Οι τρίτεκνοι έχουν οργανωθεί σθεναρά σε πρωτοβάθμιους Συλλόγους πανελλαδικά (54 Σύλλογοι τριτέκνων από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη) και προσφάτως το κίνημα των τριτέκνων ετέθη σε διαδικασία ίδρυσης δευτεροβάθμιου οργάνου εκπροσώπησης (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ –Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.), ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ την αυτονόητη –τόσο βάσει των απογοητευτικών δεικτών γεννήσεων όσο και βάσει της αναγκαιότητας για τη διασφάλιση από την οργανωμένη πολιτεία της επιβίωσης της οικογένειας- εφαρμογή και υλοποίηση της πλήρους , άνευ όρων και κατηγοριοποιήσεων, οικονομικής και θεσμικής εξομοίωσης με τις πολύτεκνες οικογένειες.
Η μέχρι τούδε στάση της κυβέρνησης συνοψίζεται σε μια στρατηγική διαρκούς υπαναχώρησης , περιθωριοποίησης του ζητήματος και παροχής ορισμένων μέτρων -ψηγμάτων που αφενός γίνονται για λόγους εντυπωσιοθηρικής τακτικής και στοχεύουν στον κατευνασμό και τον καθησυχασμό των τριτέκνων ότι έχουν διαπραχθεί οι αποφάσεις της κυβέρνησης και αφετέρου πιστοποιούν την ανακόλουθη κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία –όπως και κάθε κυβέρνηση- θα πρέπει πρωτίστως να λαμβάνει υπόψιν τη διαφύλαξη της οικογένειας ως κυττάρου της συνέχισης της ζωής σε μια κοινωνία, ιδιαίτερα σε περίοδο που καιροφυλακτεί το δημογραφικό πρόβλημα
(1,29 παιδιά ανά γυναίκα με ποσοστό αναπλήρωσης γενεών τα 2,2, παιδιά ανά γυναίκα) που αποτελεί βόμβα νετρονίου στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας με μακροπρόθεσμες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, τη στιγμή που στη διεθνή επιστημονική κοινότητα της δημογραφίας το ζήτημα των τρίτεκνων οικογενειών αποτελεί το τεκμηριωμένο μέτρο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.
Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, που φθίνει δημογραφικά (υπογεννητικότητα με παράλληλη γήρανση του πληθυσμού) το θέμα της εξομοίωσης των οικογενειών με τρία παιδιά με τις πολύτεκνες πρέπει να αποτελεί εθνικό στόχο και το βασικότερο διακύβευμα για κάθε κυβερνητική πολιτική.
Έχει ψηφιστεί από το 2006 ο νόμος 3454, ο οποίος βρίθει ασαφειών ως προς την εφαρμογή του στην πράξη και βρίθει προσκομμάτων ως προς την πρακτική υλοποίηση των παροχών που περιλαμβάνει.
Παράλληλα, παρατηρούνται μειώσεις στις παροχές (π.χ. ποσοστό εισαγωγής τριτέκνων σε Σχολές Αστυνομίας και Εμπορικού Ναυτικού) και διαρκώς παρατηρείται μια τάση αποφυγής των ιθυνόντων να επιλύσουν το κρίσιμο αυτό ζήτημα.
Γιατί το ζήτημα των τριτέκνων δεν είναι ζήτημα συντεχνιακό ή πρόβλημα επίλυσης κλαδικών αιτημάτων. Είναι ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, τη συνέχισή της ως αμιγούς κοινωνίας και την πορεία της πατρίδας μας στο μέλλον.
Η παροχή κινήτρων για αύξηση των γεννήσεων πρέπει να καταστεί το μείζον ζήτημα για κάθε κυβέρνηση.
Κυρίες και Κύριοι,
Το κίνημα των τριτέκνων που διαρκώς διογκώνεται, μαζικοποιείται και οργανώνεται έτι περαιτέρω αποτελεί ίσως το πιο δυναμικό σημείο αναφοράς για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ελληνικής οικογένειας για την επίτευξη ενός καλύτερου και αξιοπρεπούς μέλλοντος για τα παιδιά μας και για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών διαβίωσης , με δεδομένες τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνες οικογένειες για την ανατροφή των παιδιών τους.
Οι οικογένειες με τρία τέκνα σε χαλεπούς καιρούς οικονομικής δυσπραγίας, κοινωνικής αποσάθρωσης και ηθικής υποβάθμισης, κραδαίνουν τις παραδοσιακές αρχές και αξίες και αγωνίζονται φέρουν εις πέρας το δυσαχθές έργο της ανατροφής των παιδιών τους και της εξασφάλισης τους. Γι’ αυτό η προσπάθειά τους αυτή θα πρέπει από κάθε οργανωμένη και ευνομούμενη πολιτεία να στηρίζεται έμπρακτα και ουσιαστικά ως η μέγιστη προσφορά σε μια Ελλάδα που παραπαίει πληθυσμιακά και εθνολογικά και που μακροπρόθεσμα ενδέχεται –αν δε ληφθούν σοβαρά μέτρα και δε δοθούν κίνητρα- να βιώσει την υπανάπτυξη σε όλους του νευραλγικούς τομείς.
Κυρίες και Κύριοι,
Οι οικογένειες με τρία τέκνα διαβεβαιώνουν όλους τους ιθύνοντες και προς όλες τις κατευθύνσεις ότι θα συνεχίσουν τον ιερό και άδολο αγώνα τους για την εξομοίωσή τους με τις πολύτεκνες οικογένειες, μακριά από μωροφιλοδοξίες, υποταγή σε κάθε είδους συμφέροντα, υπαναχώρηση σε πιέσεις κάθε μορφής και επιβολή οποιωνδήποτε αποπροσανατολιστικών θέσεων που είτε θίγουν κεκτημένα δικαιώματα είτε διαστρεβλώνουν το σκοπό τους.
Ο αγώνας μας είναι αγώνας ζωής και θα συνεχίσουμε ακατάπαυστα, μέχρι να καταστεί σαφές σε όλους τους κυβερνώντες, οποιασδήποτε κομματικής απόχρωσης, ότι η επίλυση του δημογραφικού ζητήματος και η συνέχεια της Ελλάδος ως χώρας με προοπτικές εξέλιξης διέρχεται μέσα από την πλήρη εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες.
Γι’ αυτό είναι απαραίτητο όλες οι υγιείς πολιτικές δυνάμεις του τόπου, όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, όλοι οι σκεπτόμενοι και νουνεχείς πολίτες να συστρατευτούν στο δίκαιο αγώνα μας και να συνεισφέρουν με τις δικές του δυνάμεις στην κατοχύρωση της πλήρους εξομοίωσης τριτέκνων –πολυτέκνων.

ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ
ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ
ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
Της ΟΠΟΤΤΕ

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΠΟΤΤΕ
http//: omospondiatriteknon.blogspot.com
Αθήνα 15/9/09
ΠΡΟΣ: Πολιτικές παρατάξεις
(Κόμματα)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αξιότιμες Κυρίες και Αξιότιμοι Κύριοι,
Είναι γνωστός σε όλους σας ο πολυμέτωπος και σθεναρός αγώνας από το 2005 των τρίτεκνων οικογενειών απανταχού της Ελλάδος (250.000 οικογένειες περίπου στο σύνολό τους) μέσω της πρωτοβάθμιας και προσφάτως της δευτεροβάθμιας οργάνωσης του τριτεκνικού κινήματος, για την επίτευξη της νομοθετικής κατοχύρωσης της πλήρους και άνευ όρων και κατηγοριοποιήσεων εξομοίωσης των οικογενειών με τρία τέκνα με τις πολύτεκνες.
Αγώνας που βασίζεται αφενός στα από το 2004 υπεσχημένα της κυβέρνησης της Ν.Δ. και στην από το 1993 κοινή απόφαση της Διακομματικής επιτροπής της Βουλής που έθετε ως στόχο το τρίτο παιδί για την αντιμετώπιση του οξυμμένου δημογραφικού προβλήματος της χώρας, και αφετέρου στην αναγκαιότητα στήριξης σε καιρούς χαλεπούς κοινωνικής αποσάθρωσης, οικονομικής δυσπραγίας και ηθικής κατάρρευσης της ελληνικής οικογένειας, που αποτελεί το βασικό κύτταρο επιβίωσης μιας κοινωνίας και ενός έθνους.

Κατά τούτο κάθε πολιτική παράταξη, κάθε οργανωμένος φορέας και κάθε υγιής πολιτική δύναμη, θα πρέπει να στέρξει και να αφουγκραστεί το αίτημα των τρίτεκνων οικογενειών για πλήρη εξομοίωση δικαιωμάτων με τις πολύτεκνες οικογένειες, που δεν είναι αίτημα συντεχνιακής υφής, αλλά είναι εθνικός και κοινωνικός στόχος , αν θέλουμε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχεια του έθνους και να αντιμετωπιστεί η δημογραφική συρρίκνωση, της οποίας οι συνέπειες μακροπρόθεσμα θα πλήξουν κάθε τομέα (εργασία, ασφαλιστικό σύστημα, παιδεία, οικονομία).
Με αυτά τα δεδομένα σας καλούμε να παραστείτε στη Συζήτηση- Συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20/9/09 και ώρα 10.30πμ στην Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας ΄΄Σοφία Λασκαρίδου΄΄, στην οδό Λασκαρίδου 120, Καλλιθέα.
Θεωρούμε ότι η παρουσία σας είναι επιβεβλημένη και σας ζητούμε να καταθέσετε τις θέσεις σας και να συμπορευτείτε μαζί μας στον αγώνα μας για ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών μας, για ένα καλύτερο μέλλον της Ελλάδας.

Τηλέφωνο για επιβεβαίωση της συμμετοχής σας: 2109570649,
6977 408739.
Για την Προσωρινή Διοικούσα της ΟΠΟΤΤΕ
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Τσίπρας Κωνσταντίνος Μεσουρίδου Θεοκλήτη

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΣΟΚ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.
Αθήνα 11/9/09
ΠΡΟΣ : Αξιότιμον Πρόεδρον ΠΑ.ΣΟ.Κ.
κ. Παπανδρέου Γεώργιο
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Το κίνημα των τρίτεκνων οικογενειών απανταχού της Ελλάδος αποκτά ουσιαστική δομική οργάνωση με την ίδρυση της Ομοσπονδίας μας, διεκδικώντας πλέον πιο σθεναρά την πλήρη και χωρίς περιορισμούς οικονομική και θεσμική εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες και ένταξη των οικογενειών με τρία τέκνα στο νόμο 1910/1944 «Περί αναγνωρίσεως της πολυτεκνικής ιδιότητας». Διεκδικούμε ακόμη και την παροχή ισόβιας τιμητικής σύνταξης στη μητέρα με τρία τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας των τέκνων της ως μια αναγνώριση του σημαντικού της ρόλου και της προσφοράς της στην ελληνική κοινωνία.
Κύριε Πρόεδρε,
Οι ως άνω διεκδικήσεις δεν είναι έωλες και αβάσιμες, αφού στηρίζονται αφενός στην από το 1993 απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής σχετικά με το δημογραφικό πρόβλημα, όπου ετίθετο ως στόχος το τρίτο παιδί και στα υπεσχημένα από τον νυν πρωθυπουργό το 2004 σχετικά με την πλήρη εξομοίωση τριτέκνων και πολυτέκνων, και αφετέρου στην ανάγκη άσκησης και χάραξης μιας ορθής δημογραφικής πολιτικής με γνώμονα την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της υπογεννητικότητας και της παράλληλης γήρανσης του πληθυσμού, που αποτελεί βόμβα νετρονίου στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού έθνους.
Δεδομένων των αποκαρδιωτικών δεικτών γεννήσεων(1,29 παιδιά ανά γυναίκα, τη στιγμή που το όριο για την αναπλήρωση των γενεών βρίσκεται στο 2,2), και δεδομένης της ανάγκης στήριξης της οικογένειας ως του βασικότερου θεσμού ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης. Το δημογραφικό ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως το μέγιστο εθνικό πρόβλημα επιβίωσης και συνέχειας του έθνους. Η εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες θα αποτελέσει μια δημογραφική ανάσα και θα δώσει τη δυνατότητα και το κίνητρο για την αναβάθμιση της χώρας, που με τους σημερινούς ρυθμούς οδεύει προς την κατάρρευση.
Μετά από πέντε χρόνια αναμονής για την τήρηση των υπεσχημένων από την παρούσα κυβέρνηση σχετικά με την πλήρη και άνευ όρων εξομοίωση των οικογενειών με τρία τέκνα με τις πολύτεκνες, η υλοποίηση του παρόντος στόχου δεν πραγματοποιήθηκε και απλώς υπήρξαν ορισμένα αποσπασματικά μέτρα ενίσχυσης των οικογενειών με τρία τέκνα, χωρίς όμως να δίνεται απάντηση σαφής και ευκρινής για την πραγμάτωση της εξομοίωσης.
Ψηφίστηκε ο νόμος 3454/06, ο οποίος προέβαλλε ορισμένες αποσπασματικές και ελλιπείς παροχές προς τους τρίτεκνους, αλλά στο σύνολό του δεν είναι εφαρμόσιμος και εν πολλοίς άδικος.
Τον Ιανουάριο του 2008 ψηφίστηκε το άρθρο 6 του Νόμου 3631 « Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και Λοιπές Διατάξεις» με το οποίο δίδεται το πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες για κάθε παιδί μέχρι την ηλικία των 23 ετών.
Οι αδυναμίες του άρθρου είναι ότι δεν προβλέπει τη μετατροπή του επιδόματος σε ισόβια σύνταξη προς τη μητέρα μετά τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του τελευταίου τέκνου –παροχή που προεκλογικά είχε τονιστεί ότι θα δοθεί-και ότι, εφόσον η μητέρα λαμβάνει το επίδομα τρίτου τέκνου από τον Ο.Γ.Α. μέχρι την ηλικία των έξι ετών, το πολυτεκνικό επίδομα δεν της παρέχεται για το παιδί αυτό.
Κύριε Πρόεδρε,
Οι 250.000 τρίτεκνες οικογένειες αγωνιούν, εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους προς την κυβέρνηση για τη μη τήρηση των υπεσχημένων και θα αγωνιστούν σθεναρά για τη διεκδίκηση και υλοποίηση της εξομοίωσης, όσο και αν η κυβέρνηση κωφεύει ή υποχωρεί ή υπαναχωρεί ή αποφεύγει να τηρήσει τις υποσχέσεις της.
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας απέναντι στην οικογένεια και στα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, θα θέλαμε να σταθείτε αρωγός και σύμμαχός μας έμπρακτα στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τα παιδιά μας, και παράλληλα να δεσμευτείτε ότι το θέμα των τριτέκνων θα αποτελέσει το πρώτιστο ζήτημα προς διερεύνηση και επίλυση.
Σαφώς αναγνωρίζετε τη συμβολή των γονέων με τρία τέκνα στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, που σταδιακά υποσκάπτει τα θεμέλια του έθνους και της χώρας μας στον οικονομικό τομέα, στον κοινωνικοασφαλιστικό τομέα και στην εθνολογική σύσταση του πληθυσμού, αφού οι γονείς με τρία τέκνα αιμοδοτούν την κοινωνία αυτή και διαφυλάσσουν αλώβητες τις αξίες και τα ιδανικά σε χαλεπούς καιρούς οικονομικής δυσπραγίας, κοινωνικής αλλοτρίωσης, απώλειας του συναισθήματος της κοινωνικής και οικογενειακής συνείδησης και κατίσχυσης του ατομικισμού έναντι των ανθρωπιστικών αξιών.
Κύριε Πρόεδρε,
Α) Σας ζητούμε να στηρίξετε δημοσίως, εντός και εκτός Κοινοβουλίου- ιδιαιτέρως τώρα κατά την προεκλογική περίοδο- και εσείς προσωπικά και τα στελέχη σας, τα δίκαια αιτήματά μας για την πλήρη εξομοίωση των οικογενειών με τρία τέκνα με τις πολύτεκνες, και να συμπορευθείτε με το δίκαιο αγώνα μας.
Β) Σας ζητούμε να εντάξετε στο κοινωνικό πρόγραμμα του κόμματός σας-στοιχείο που μέχρι τώρα δεν υπήρχε- ως πρώτιστη αρχή για την προστασία της οικογένειας την εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες, παρέχοντας στήριξη στην αγωνία χιλιάδων Ελλήνων.
Γ) Σας ζητούμε μία συνάντηση μαζί σας, εντός του Σεπτεμβρίου 2009, ώστε να σας καταθέσουμε αναλυτικά τις θέσεις μας και να σας ενημερώσουμε για τα μέχρι τούδε τεκταινόμενα.
Ε) Σας παρακαλούμε να ανακινήσετε δυναμικά το ζήτημα της εξομοίωσης, όχι μόνο ως ένα ζήτημα κοινωνικής ηθικής, αλλά ως ένα εθνικό ζήτημα, αφού η μη παροχή κινήτρων για τη γέννηση παιδιών και η μη στήριξη της οικογένειας θα οδηγήσουν αργά αλλά σταθερά στη συρρίκνωση του έθνους και στην υποβάθμιση της ελληνικής κοινωνίας.
Κύριε Πρόεδρε,
Η επίλυση του δημογραφικού προβλήματος διέρχεται μέσα από την υλοποίηση του αιτήματός μας «ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ=ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ». Οι χιλιάδες τρίτεκνες οικογένειες αναμένουν τη δική σας υποστήριξη και προσδοκούν στη δυναμική σας παρέμβαση.
Για την Προσωρινή Διοικούσα της ΟΠΟΤΤΕ
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Τσίπρας Κωνσταντίνος Μεσουρίδου Θεοκλήτη

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.
Αθήνα 29/8/09
Κύριε πρωθυπουργέ,
Πέντε χρόνια από την πρώτη σας εξαγγελία ως κυβέρνησης περί πλήρους εξομοιώσεως των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες , επτά χρόνια από την πρότασή σας (2002) για εξομοίωση ως αξιωματική αντιπολίτευση και δεκαέξι χρόνια από την έκθεση της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής του Φεβρουαρίου 1993 (που συνυπέγραψε το κόμμα σας) που έθετε ως στόχο το τρίτο παιδί για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, οι 250.000 οικογένειες με τρία τέκνα λιμνάζουν σε ένα τέλμα ανησυχίας και αγανάκτησης, λόγω της μη τήρησης των υπεσχημένων σας.
Οι τρίτεκνοι έχουν οργανωθεί σθεναρά σε πρωτοβάθμιους Συλλόγους πανελλαδικά (54 Σύλλογοι τριτέκνων από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη) και προσφάτως το κίνημα των τριτέκνων ετέθη σε διαδικασία ίδρυσης δευτεροβάθμιου οργάνου εκπροσώπησης (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ -Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.), ΔΙΕΚΔΙΚΏΝΤΑΣ την αυτονόητη -βάσει των υποσχέσεών σας- εφαρμογή και υλοποίηση της πλήρους, οικονομικής και κυρίως θεσμικής εξομοίωσης με τις πολύτεκνες οικογένειες.
Η στάση τόσο η δική σας όσο και των αρμοδίων υπουργών και ιθυνόντων συνοψίζεται σε μια στρατηγική διαρκούς υπαναχώρησης, περιθωριοποίησης του ζητήματος και παροχής ορισμένων μέτρων -ψηγμάτων που αφενός γίνονται για λόγους εντυπωσιοθηρικής τακτικής και στοχεύουν στον κατευνασμό και τον καθησυχασμό των τριτέκνων ότι έχουν διαπραχθεί οι αποφάσεις της κυβέρνησης και αφετέρου πιστοποιούν την ανακόλουθη κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία θα πρέπει πρωτίστως να λαμβάνει υπόψη τη διαφύλαξη της οικογένειας ως κυττάρου της συνέχισης της ζωής σε μια κοινωνία, ιδιαίτερα σε περίοδο που καιροφυλακτεί το δημογραφικό πρόβλημα
(1,29 παιδιά ανά γυναίκα με ποσοστό αναπλήρωσης γενεών τα 2,2, παιδιά ανά γυναίκα) που αποτελεί βόμβα νετρονίου στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας με μακροπρόθεσμες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Έχει ψηφιστεί από το 2006 ο νόμος 3454, ο οποίος βρίθει ασαφειών ως προς την εφαρμογή του στην πράξη και βρίθει προσκομμάτων ως προς την πρακτική υλοποίηση των παροχών που περιλαμβάνει.
Παράλληλα, παρατηρούνται, μειώσεις στις παροχές (ποσοστό εισαγωγής τριτέκνων σε Σχολές Αστυνομίας και Εμπορικού Ναυτικού) και διαρκώς παρατηρείται μια τάση αποφυγής των ιθυνόντων να επιλύσουν το κρίσιμο αυτό ζήτημα.
Γιατί το ζήτημα των τριτέκνων δεν είναι ζήτημα συντεχνιακό ή πρόβλημα επίλυσης κλαδικών αιτημάτων. Είναι ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, τη συνέχισή της ως αμιγούς κοινωνίας και την πορεία της πατρίδας μας στο μέλλον. Η παροχή κινήτρων για αύξηση των γεννήσεων πρέπει να καταστεί το μείζον ζήτημα για κάθε κυβέρνηση.
Οι τρίτκεκνοι, πέρα από τους στατιστικούς δείκτες , που συνηγορούν στο χαρακτηρισμό τους ως πολυτέκνων, συνεισφέρουν στην ελληνική κοινωνία, την αιμοδοτούν και συντηρούν την οικογένεια ως το πρώτο και βασικό θεσμικό αξίωμα.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Οι περίπου 250.000 οικογένειες με τρία τέκνα ζητούν το ουσιώδες και το αυτονόητο : τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ποιότητα ζωής τους και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής ως μια προσφορά στο δυσαχθές έργο της γέννησης και ανατροφής των παιδιών τους. Στο ζήτημα αυτό δε χωρούν μικροπολιτικοί σχηματισμοί, παραπολιτικές συζητήσεις και θεωρητικολογίες άνευ αντικρίσματος.
Οφείλετε άμεσα, έστω και την ύστατη στιγμή ένα μήνα προ εκλογών, να προβείτε σε επίλυση του ζητήματος των τριτέκνων εντάσσοντάς τους νομοθετικά στην κατηγορία των πολύτεκνων, χωρίς όρους και ασαφείς παροχές ή κατηγοριοποιήσεις με απαράδεκτα ηλικιακά κριτήρια ή ποσοστώσεις που προκαλούν θυμηδία στον κάθε νοήμονα πολίτη ( ποσοστό 10% σε προσλήψεις στο Δημόσιο τομέα, το πολυτεκνικό επίδομα δεν δίδεται στο τρίτο παιδί κάτω των έξι ετών κ.λ.π). Σας ενημερώνομε ότι σχετικά με τις ενστάσεις μας για κάθε παροχή έχουν ενημερωθεί αρμοδίως οι υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Α) Ζητούμε επιτέλους, χωρίς φληναφήματα και αοριστίες, να τηρήσετε άμεσα την υπόσχεσή σας για πλήρη εξομοίωση απέναντι στις χιλιάδες τρίτεκνες οικογένειες που αναμένουν την υλοποίηση της.
Β) Ζητούμε να θεωρήσετε το ζήτημα των τριτέκνων ως το πρώτιστο ζήτημα για την κυβερνητική πολιτική και να αφουγκραστείτε την αγανάκτηση και την αποστροφή των οικογενειών - τα στελέχη σας σε τοπικό επίπεδο είναι ήδη ενήμερα- που καθημερινά αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο, χωρίς ουσιαστική στήριξη.
Γ) Ζητούμε άμεσα μια συνάντηση μαζί σας, ώστε να αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος, να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα προβλήματα εφαρμογής των μέτρων που η κυβέρνησή σας ψήφισε και για να τεθεί πλέον η βάση για την πλήρη εξομοίωση, έστω και μετά από πέντε χρόνια.
Δ) Ζητούμε να θέσετε το δημογραφικό ζήτημα ως το μέγιστο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία και να προβείτε σε ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Η εξομοίωση τριτέκνων και πολυτέκνων, δεδομένων των δημογραφικών μεγεθών είναι το πρώτο μέτρο που πρέπει να λάβετε και το πιο ουσιαστικό.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Το κίνημα των τριτέκνων διαρκώς διογκώνεται και αναπτύσσεται. Είμαστε άνθρωποι οικογενειάρχες που διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας σε μια κοινωνία που διαρκώς φθίνει και συρρικνώνεται πληθυσμιακά, όντας θεματοφύλακες των αξιών του έθνους μας.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε και να μαχόμαστε για την υλοποίηση του στόχου μας. Θα βρισκόμαστε πάντοτε στις επάλξεις , δυναμικά και οργανωμένα, απέναντι σε κάθε κυβερνώντα, καταδεικνύοντας τις ελλείψεις, καταδικάζοντας τις αβλεψίες και διαμαρτυρόμενοι με κάθε μέσο απέναντι στην υποχώρηση των αιτημάτων μας.


ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΝ
ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ
Για την Προσωρινή Διοικούσα της ΟΠΟΤΤΕ
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Τσίπρας Κωνσταντίνος Μεσουρίδου Θεοκλήτη